प्रशासन

-:ग्रामपंचायत पुणदी वाळवा प्रशासन:-

-:सरपंच:-

श्री. प्रताप निवास पाटील.

-:उपसरपंच:-

श्री. शाशिकांत पांडूरंग कुंभार.

-:ग्रामपंचायत सदस्य:-

श्री. प्रताप निवास पाटील.

श्री. शाशिकांत पांडूरंग कुंभार.

श्री. प्रकाश चंदर साठे.

श्री. हनुमंत शंकर माने.

श्री. अशोक तातोबा जाधव.

सौ. अनुराधा किसन पाटील.

सौ. कांचन संजय पाटील.

सौ. अर्चना पंडित पाटील.

-:ग्रामसेवक:-

श्री. विकास आनंदराव महादिक.

-:तलाठी:-

श्री. पी. व्ही. कबुरे.