विशेष व्यक्तिमत्वे

विशेष व्यक्तिमत्वे-

1. कै. बळी तुकाराम पाटील (मोरे).
2. कै. विलास बापु पाटील (मोरे).
3. श्री. शिवाजी तुकाराम गोसावी.
4. श्री. हनमंत एकनाथ पाटील.